کاربر مواد شیمیایی در آرایش زنانه

دسته : مراقبت و زیبایی (آرایشی)

تعداد بازدید : 152

جزییات

کارگر عمومی آرماتور بند و قالب بند درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 137

جزییات

کارگر عمومی اسکلت ساز درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 134

جزییات

کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 88

جزییات

کارگر عمومی در و پنجره ساز آهنی درجه (3)

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 109

جزییات

کارگر عمومی سنگ کار درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 110

جزییات

کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار درجه3

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 97

جزییات

کارگر عمومی قالب بند و کفراژ بند درجه 3(ویژه بیمه کارگران ساختمانی)

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 128

جزییات

کارگر عمومی کاشی کار درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 116

جزییات

کارگر عمومی گچ کار درجه سه

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 160

جزییات

کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری درجه 3

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 91

جزییات

کارگر عمومی لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 3

دسته : کارگری و مهارت

تعداد بازدید : 109

جزییات